ÜLDSÄTTED | FESTIVALIALAL VIIBIMINE | VABATAHTLIKUD | ESEMED | KEELATUD ESEMED | KÄITUMINE | FOTO- JA VIDEOGRAAFIA | RIIETUS | TOITLUSTUS | SANKTSIOONID

 
Festivalidel on alati palju erinevaid inimesi ja võib tekkida igasuguseid olukordi. Sellest lähtuvalt on vajalik korralik festivali meelespea, mida peaks teadma iga festivali külastaja.

Üldsätted

1. Järgneva reeglistiku reguleerimisalaks on AniMatsuri festivali (edaspidi: festival või AniMatsuri) kõik toimumispaigad festivali algusest lõpuni.
2. Festivali alguseks loetakse esimese külastaja sisenemist festivalialale. Festival lõppeb viimase külastaja lahkumisega festivalialalt.
3. Kui käesolev reeglistik on vastuolus toimumispaiga reeglistikuga, siis kehtib toimumispaiga reeglistik.
4. Käesolev reeglistik reguleerib festivali korraldajate, meeskonna, vabatahtlike ja külastajate tegevust.
5. Erandeid antud reeglistikku saab teha festivali korraldaja loal, kui ei ole sätestatud teisiti.

Festivalialal viibimine

1. Festivalialaks loetakse kõiki ruume, mida kasutatakse festivali korraldamise eesmärgil.
2. Festivaliala jaguneb neljaks tsooniks:
2.1. Festivalialal esimeses tsoonis on festivali ajal lubatud viibida korraldajatel, meeskonnal, vabatahtlikel ja külastajatel. Külastajaks loetakse isikut, kellel on kehtiv festivalipääse, kes on esineja või kes on pääsenud festivalile eriloaga. Eriluba võib väljastada ainult peakorraldaja.
2.2. Festivali teise tsooni moodustavad festivali osad, mis nõuavad eripääset. Seal võivad viibida korraldajad, meeskonnaliikmed, eriloaga vabatahtlikud ja eripääsme soetanud isikud.
2.3. Kolmandas tsoonis võivad viibida ainult vabatahtlikud, meeskonnaliikmed ja korraldajad.
2.4. Taskus keskuse aatriumi esimesel ja teisel korrusel toimuva tegevuse alal on lisaks 2.1 mainitud isikutele õigus viibida ka neil, kes festivaliga seotud ei ole. 
3. Koolieelikutel on keelatud festivalialal viibimine ilma vanema kui 15- (k.a) aastase saatjata. Saatja vastutab koolieeliku käitumise eest.

Vabatahtlikud

1. Vabatahtlikuks loetakse isikut, kes on sõlminud AniMatsuri korraldajatega vabatahtliku töölevõtulepingu.
2. Vabatahtliku lisaõigused ja lisakohustused määrab vabatahtliku ja AniMatsuri korraldajate vahel sõlmitud leping.

Esemed

1. Festivali korraldajad ei vastuta esemete eest, mida inimesed on kaasa võtnud oma isiklikuks otstarbeks.
2. Festivali korraldajad lubavad garderoobi jäetud esemetega käituda heaperemehelikult, kuid ei võta nende eest vastutust.
3. AniMatsuri korraldajate või toimumiskoha vara kahjustamise korral peab vara kahjustanud isik täies ulatuses kompenseerima vara omanikule tehtud kahju.

Keelatud esemed

1. Keelatud esemeteks nimetatakse esemeid, mida ei tohi külastajad viia festivalialale festivali toimumise ajal.
2. Keelatud esemete alla kuuluvad muuhulgas droonid, alkohoolsed joogid, narkootikumid ja relvad*. Lõpliku otsuse esemete festivalialale lubamise kohta teevad festivali korraldajad.
3. Keelatud esemed konfiskeeritakse kohe festivali korraldajate poolt. Konfiskeeritud esemeid hoiustatakse piletikontrollis. Festivali korraldajad ei vastuta konfiskeeritud esemete heaolu eest.
4. Keelatud on “free hugs”, “free kisses” ja muud sarnased sildid.

Käitumine

1. Kõik festivalialal viibijad peavad arvestama teiste inimeste heaoluga. Teguviisi, mis vähendab teiste inimeste heaolu, nimetatakse häirivaks käitumiseks.
2. Häirivaks käitumiseks loetakse nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda, erootilist või seksuaalset käitumist, festivalialal joobeseisundis või narkojoobes viibimist, käesoleva reeglistiku rikkumist ja festivalikorraldajate instruktsioonide eiramist.
3. Eriolukorra puhul on kõigil külastajatel kohustus alluda meeskonnaliikmete korraldustele.
3.1. Eriolukorraks loetakse tulekahjut, pommiohtu, rünnet festivali külastajate või meeskonna vastu ning muid olukordi, mis võivad tõsiselt ohustada festivali meeskonna ja/või külastajate heaolu.
3.2. Eriolukorra kuulutab välja festivali peakorraldaja, peakorraldaja abi või turvaülem.

Foto- ja videograafia

1. Festivalialale sisenemisel nõustub külastaja tema filmimise ja pildistamisega korraldajate poolt kinnitatud meediameeskonna poolt (kannavad punast meeskonnasärki) ning kinnitab, et materjali võib kasutada külastajale tasu maksmata kommertslikel eesmärkidel kõigis video- ja fotoformaatides, kaasa arvatud trükimeedias ja televisioonis.
2. Külastajatel on õigus pildistatava (koolieeliku puhul tema saatja) loal teha fotosid ning salvestada pildistatavast videomaterjali.
2.1. Kui meedia või mõni firma soovib festivali jäädvustada, on selleks vaja luba. Loa saamiseks tuleb kirjutada info@animatsuri.eu.
3. Külastajatel on õigus keelduda enda fotografeerimisest või endast videomaterjali salvestamisest teiste külastajate poolt.
3.1. Erandiks on siinjuures kaugplaanis võetud fotod või videomaterjal, kus kõigi pildile jääjate loa küsimine pole vajalik. Samuti on erandiks cosplay võistluses osalejad, keda võib võistluses osalemise ajal fotografeerida ilma luba küsimata.
4. Tegevuste ajal fotografeerimise otsustab tegevuse läbiviija.
5. Eelpool mainitud reeglite rikkumisel on korraldajatel ja turvameeskonna liikmetel õigus nõuda reegleid rikkuva materjali kustutamist.

Riietus

1. Kõik festivalialal viibijad peavad arvestama riietumisstiiliga, mis sobib avalikus kohas kandmiseks.
1.1. Riietumisstiili puhul peab arvestama, et külastajate hulgas on ka alaealisi, seega ei tohi kantav riietus olla liialt paljastav. Riietus peab katma vähemalt kubeme-, tuhara- ja rinnapiirkonna.
1.1.1. Meestel on minimaalseks lubatud kostüümiks käisteta särk ja lühikesed püksid. Naistel ülemine bikiiniosa ja lühikesed püksid/seelik.
1.1.2. Lühikeste seelikute all on kohustuslik kanda lühikesi pükse.
1.1.3. Visuaalne juhis riietumise sobivuse hindamiseks:

1.2. Festivali alal on keelatud kanda markeerimata või laskesuutelisi relvamulaaže.
1.2.1. Relvamulaaž peab olema selgelt märgistatud neoonroosa, vähemalt 1 cm laiuse ribaga selgelt nähtavas kohas, näiteks tulirelvamulaaži toru otsas. Ebapiisava või puuduva märgise puhul on meeskonnal õigus see relvale lisada.
1.2.2. Kostüümi osana on lubatud vibud, kuid neid ei tohi vinnastada ning nooled peavad olema tömbi otsaga.
2. Nõuetele mittevastavaid kostüüme ei või festivalialal kanda.
2.1. Nõuetele mittevastava kostüümi puhul on festivali korraldajal õigus paluda festivali külastajal end katta.
2.2. Külastajal on õigus pärast kostüümi reeglitele vastavusse viimist sama kostüümi edasi kanda. Luba selleks tuleb saada festivali korraldajalt.
3. Kostüümi sobivuse küsimustega võib enne festivali pöörduda security@animatsuri.eu. Festivalialal on kostüümi sobivuse hindamise õigus kõigil korraldajatel, piletimüügimeeskonna liikmetel ja turvameeskonna liikmetel.

Toitlustus

1. Festivalialale (v.a. Tasku keskuse aatriumis) on keelatud kaasa võtta kaasa oma sööki.
2. Festivalialal on võimalik osta endale jooke (vett, kohvi, teed, gaseeritud jooke ja mahla).
3. Tasku keskuses asub mitu erinevat toitlustusasutust einestamiseks ja Rimi pood.

Sanktsioonid

1. Käesoleva reeglistiku rikkumise korral on festivali korraldajatel õigus vastavalt rikkumise raskusastmele ja iseloomule kehtestada korrarikkujale sanktsioone.
2. Võimalikeks sanktsioonideks on suulise hoiatuse tegemine, kodukorras keelatud või muul moel ohtlike esemete konfiskeerimine, korrarikkuja eemaldamine tegevuselt või festivalialalt. Eseme konfiskeerimist ja festivalialalt eemaldamist ei tohi korraga rakendada. Korraldajatel on keelatud kehtestada erandeid antud punkti osas.
3. Ebaseaduslike esemete omamise** või ebaseadusliku käitumise** korral on festivali korraldajatel õigus ja kohustus teavitada politseid.
4. Tasuliselt tegevuselt või festivalialalt korrarikkumise tõttu eemaldatud isikutel puudub õigus nõuda tegevuse tasu või piletiraha hüvitamist.
5. Meeskonnaliikmetel on õigus sanktsioone kehtestada oma vastutusala piires. Festivalialalt eemaldamise õigus on korraldajatel.
6. Meeskonnaliikme poolt kehtestatud sanktsiooni võib vaidlustada korraldajatele. Peakorraldajale võib vaidlustada teiste korraldajate poolt kehtestatud sanktsiooni.
7. Kui korrarikkujaks on koolieelik, siis sanktsioonid kehtestatakse ta saatjale.
8. Korraldajatel on antud peatüki osas keelatud kehtestada erandeid.

* Relvaks loetakse kõiki esemeid, mille käitlemist reguleerib Eesti Vabariigi Relvaseadus (tulirelvad, gaasirelvad, pneumorelvad, heitrelvad, külmrelvad ja elektrišokirelvad). Lisaks on korraldajatel õigus konfiskeerida kõiki nuge, noalaadseid esemeid ja muid lõikevahendeid, millega on võimalik tekitada kehavigastusi.

**Lähtuvalt festivali toimumisajal kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest.